Služby

Dokumentácia ochrany pred požiarmi

vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom

Preventívne protipožiarne prehliadky

vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok

Identifikácia rizikových oblastí

určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok

Školenia

vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok

Optimalizácia protipožiarnej bezpečnosti

určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby

Cvičné požiarne poplachy

organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov